۱۳۹۸/۱/۲۴ شنبه
(1)
(0)
تاریخ و تاریخ نگاری اسلامی " آقای سید حسین نجفی "
تاریخ و تاریخ نگاری اسلامی

 

 

چکیدہ

نوشتار حاضر مشتمل بر مطالبی پیرامون تاریخ و اھمیت آن و تاریخ نگاری و مکاتب مختلف موجود در این زمینہ بودہ و با معرفی برخی از دانشمندان و مورخان مشہور تاریخ از قدیم و جدید با بیان انگیزہ برخی از مورخان در تاریخ نگاری و شیوہ آنھا خوانندہ را از اھمیت تاریخ و تاریخ نگاری آشنا می سازد۔

 

برای مقاله لینک زیر کلیک کنید

شرکت سازنده